Warunki najmu

 1. Wynajmujący powinien oświadczyć, a Najemca to potwierdzić, że sprzęt będący przedmiotem umowy, jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez wad, a jego wartość została wyceniona poprawnie.
 2. Najemca oświadcza, że zna przepisy BHP i zasady posługiwania się wynajętym sprzętem. Wynajmujący powinien objaśnić obsługę sprzętu lub wydać instrukcję obsługi sprzętu.
 3. Najemca ma obowiązek wykonywania niezbędnej konserwacji oraz czyszczenia sprzętu na własny koszt zgodnie z założeniami eksploatacji danego sprzętu.
 4. W razie stwierdzenia awarii sprzętu należy przerwać pracę, urządzenie wyłączyć i o usterce bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego. Zabrania się Najemcy jakichkolwiek napraw, rozkręcania, zrywania plomb w sprzęcie, przełączeń w instalacji elektrycznej. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć do siedziby wypożyczalni w celu jego naprawy.
 5. Wynajmujący sprzęt nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody i straty związane z użyciem lub niemożnością użycia wypożyczonego sprzętu.
 6. Najemca jest zobowiązany na własny koszt przedsięwziąć wszelkie środki dla ochrony sprzętu przed jakąkolwiek ingerencją osób trzecich, dewastacją lub kradzieżą. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia, Dzierżawca zobowiązuje się do zapłacenia równowartości ceny rynkowej urządzenia. Kradzież lub dewastację Dzierżawca ma w obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia organom ścigania.
 7. Wynajmowany sprzęt nie może zostać oddany w ręce osoby trzeciej pod żadnym tytułem.
 8. Najemca ma obowiązek oddać sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, a w przypadku sprzętu zasilanego paliwem ze stanem baku takim jak w momencie wydania.
 9. Koszty transportu, załadunku, wyładunku oraz ubezpieczenia dzierżawionego sprzętu nie są objęte stawką czynszu i pokrywa je Najemca.
 10. Koszty materiałów eksploatacyjnych (paliwo, tarcze, wiertła i inne akcesoria) zużytych podczas prac pokrywa Najemca.
 11. Wynajmujący sprzęt może w każdym momencie najmu zażądać informacji o miejscu pracy sprzętu w celu oględzin i dokonania przeglądu sprzętu. Najemca jest zobowiązany udostępnić w tym celu wynajmowany sprzęt Wynajmującemu.
 12. Najemca powinien zwrócić sprzęt w terminie wskazanym na umowie lub poinformować o jego przedłużeniu minimum dzień przed jego zakończeniem.
 13. Jeżeli Najemca nie wywiązuje się z postanowień umowy lub wykorzystuje sprzęt niezgodnie z jego przeznaczeniem to wynajmujący ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy i zabranie wynajętego sprzętu. W takim przypadku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty które może ponieść Najemca.
 14. Najemca ma obowiązek zapłacić za wypożyczenie sprzętu w momencie jego zdania. Płatność za wynajem możliwa jest gotówką w biurze wynajmującego lub przelewem na podstawie faktury VAT.
 15. Każdy sprzęt ma określoną stawkę czynszu dobowego. Dniami płatnymi są również soboty i niedziele, zgodnie z informacją umieszczoną w cenniku. Czynsz jest liczony za każdą rozpoczętą dobę najmu (data+godzina).
 16. Najem krótkoterminowy jest rozliczany w momencie zdania sprzętu, natomiast najem długoterminowy rozliczany jest na podstawie faktury za każdy tydzień lub miesiąc dzierżawy z terminem płatności 3 dni. Nieopłacenie faktury w określonym w niej terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy.
 17. W momencie odbioru sprzętu przez najemcę podpisywana jest umowa wypożyczenia oraz pobierana jest kaucja przez wynajmującego. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozliczenia z kaucji czynszu, kosztów transportu lub ewentualnych napraw, uszkodzeń, czyszczenia. Jeżeli kwota za rozliczenie przewyższy kwotę kaucji najemca ma obowiązek niezwłocznie dopłacić brakującą kwotę.
 18. Najemca ma obowiązek oddania sprzętu oczyszczonego, nie noszącego śladów przewyższających normalne zużycie. Wynajmujący może naliczyć dodatkowe opłaty za przywrócenie sprzętu do stanu zgodnego ze stanem w momencie wydania sprzętu najemcy. Koszt czyszczenia sprzętu to 50% stawki dobowej najmu.
 19. Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień umowy nie narusza ważności pozostałych postanowień umowy, a w miejsce postanowień nieważnych strony zobowiązują się stosować postanowienia najbardziej zbliżone.
 20. Wszelkie oświadczenia woli oraz zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 21. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i używanie danych osobowych umieszczonych w umowie dla celów ewidencji klientów.
 22. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 23. Umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Uwaga: Do wynajmu niezbędny jest dokument potwierdzające tożsamość najemcy, kaucja oraz w przypadku najmu przez firmę: stosowne upoważnienie, zaświadczenia NIP, REGON, KRS.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
X